Skip to content
Initiatiefnemer: Vereniging Hogenscholen
Term: Mentale weerbaarheid en veerkracht
Datum initiatief: augustus 2020

De factsheet schets een beeld van het beleid en de implementatie dat hogescholen voeren op het gebied van studentenwelzijn. Tevens worden twee praktijkvoorbeelden beschreven.

Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn

De Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten, Het Interstedelijke Studenten Overleg, de Landelijke Studentenvakbond, de Universiteit voor Humanistiek, Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) en het ministerie van OCW hebben in 2018 een gezamenlijke ambitie studentenwelzijn opgesteld. Hierin willen zij zich inzetten voor een inclusiever hoger onderwijsklimaat en worden de volgende vijf ambities geformuleerd:

1. Aandacht voor een inclusief hoger onderwijs studieklimaat
2. Volledige en laagdrempelige informatievoorziening
3. Intensivering financiële ondersteuning
4. Instelling specifieke organisatie
5. Continue aandacht voor bekwaamheid

Rapportage Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn

Per ambitie zijn enkele voorbeelden uiteengezet:

  • Inclusief onderwijs: 70 procent van de hogescholen schenkt aandacht aan inclusief onderwijs middels diverse activiteiten en in lectoraten als Diversiteitvraagstukken en Inclusive Education.
  • Informatievoorziening: via mentoren en decanen, voorlichtingsdagen, open dagen, introductieweek, intranet, websites worden studenten geattendeerd op speciale voorzieningen.
  • Financiële ondersteuning: hogescholen geven meer bekendheid aan het profileringsaanbod.
  • Instelling specifieke organisatie: onder de hoge scholen is een brede aandacht voor vroegsignalering, preventie en aanpak van psychosociale vraagstukken.
  • Bekwaamheid: diverse professionaliseringsactiviteiten zijn ingezet o.a. intervisie, coaching, trainingen, symposia en workshops.

Onderwijspraktijk

Codarts Student Life programma

Middels het begeleidingsprogramma Student Life wordt proactief ingezet op het voorkomen van fysieke en mentale klachten en het stimuleren van zelfredzaamheid en veerkracht. Het programma bestaat uit vier onderdelen:

1. Screenen en monitoren van de fysieke en mentale gezondheid van studenten
2. Gezondheidseducatie die grotendeels is geïntegreerd in de curricula van de opleidingen
3. Onderzoek in samenwerking met het lectoraat Perfoming Arts Medicine
4. Voorzieningen, zoals het Performing Arts Health Centre, waar studenten terecht kunnen voor advies, begeleiding en/of behandeling

Fontys Hogescholen

Bij Fontys staat een integrale visie waarin studentenwelzijn onlosmakelijk verbonden is met coaching van de student op persoonlijk leiderschap en zelfsturing centraal. Bezoek deze pagina voor informatie over hoe samen met studenten en onderwijsprofessionals deze visie wordt omgezet in concrete acties.

Download hier de factsheet

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Er is geen impactmeting gedaan.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top