Skip to content
Initiatiefnemer: Hogeschool Windesheim
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: 2021

Studenten die vastlopen in hun studie en studiegerelateerde psychosociale problematiek ervaren, kunnen op hogeschool Windesheim psychomotorische trainingen volgen van het Ambulatorium van de opleiding Psychomotorische therapie.

Focus trainingen

Studenten van de opleiding Psychomotorische therapie die stagelopen bij het Ambulatorium begeleiden de psychomotorische trainingen. Docenten van de opleiding ondersteunen de stagiaires en zijn bij de trainingen aanwezig. De psychomotorische trainingen richten zich op spanningsregulatie, plannen en organiseren, faalangstreductie en sociaal-communicatieve vaardigheden en worden zowel individueel als in een kleine groep aangeboden. Daarnaast zijn er op maat gerichte individuele trainingen beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van emotieregulatie. De trainingen hebben een geïndiceerd preventief karakter en maken gebruik van bewegingsgeoriënteerde en lichaamsgeoriënteerde methodieken. Een training bevat meestal tien sessies van drie kwartier en de meeste studenten volgen één volledige training.

Uitkomstmaten

Vanaf 2019 zijn de trainingen systematisch geëvalueerd met Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Dit zijn vragenlijsten die door de deelnemer zelf ingevuld worden. De vragenlijsten meten relevante psychomotorische uitkomsten op het gebied van lichaamsbewustzijn, emotieregulatie, omgang met stressvolle situaties en de omgang met anderen. Adequate omgang met stressvolle situaties en betekenisvolle omgang met anderen zijn van invloed op studentenwelzijn. Het zijn ook belangrijke vaardigheden voor het behalen van de studie en richting een toekomstige baan.  Emotieregulatie is relevant in het kader van zelfregulatie en gedrag en dus ook belangrijk in het kader van adequaat studiegedrag. Voor het adequaat reguleren van stress en spanning en de omgang met emoties is een bepaalde mate van lichaamsbewustzijn nodig, aangezien stress en emoties via het lichaam ervaren worden. Door bewust te zijn van lichamelijke signalen en deze op een adequate manier te interpreteren kunnen studenten stress en emoties eerder herkennen en reguleren, zodat zij zich kunnen richten op taken voor hun studie.

Resultaten

De resultaten van de voor- en nametingen geven een eerste indicatie dat deelnemers na de psychomotorische trainingen taakgerichter en effectiever omgaan met stressvolle situaties, beter hun aandacht naar hun lichaam kunnen sturen en daarbij bewuster zijn van emoties en meer vertrouwen hebben in het zelf kunnen reguleren van negatieve emoties. Daarnaast nemen zij meer initiatief in het contact met anderen en ervaren zij meer zelfwaardering.  Studenten die de trainingen volgden, gaven tevens aan het prettig te vinden om van medestudenten een training krijgen. Ook waardeerden zij de praktische en ervaringsgerichte aanpak van de trainingen.

Vervolg

Al met al hoopvolle resultaten en een positief geluid. Meer onderzoek is nodig om te bepalen hoe de uitkomsten samenhangen met bijvoorbeeld burn-out klachten, zelfvertrouwen en studievoortgang. In dat kader zullen vanaf 2022 aanvullende generieke uitkomstmaten gerelateerd aan studentenwelzijn toegevoegd worden aan de metingen van de psychomotorische trainingen. Ook zal de studievoortgang in de analyses meegenomen worden. Op die manier krijgen we meer zicht op de relatie tussen psychomotorische trainingen, studievoortgang en mentaal welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Dit is van belang om een waardevolle bijdrage te leveren aan studentenwelzijn en de ontwikkeling van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden die gevraagd worden in het hoger onderwijs.

Lees hier meer over de psychomotorische trainingen

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Lang (>1 jaar)

Schaalgrootte bereik

  • Klein initiatief (20 – 100 personen)

Toegankelijkheid

  • De content is digitaal toegankelijk
Back To Top