Skip to content
 • Categorie

 • Tag

 • Onderwijssector

 • Items

Handreiking | Naar school met aanhoudende lichamelijke klachten: Hoe professionals jongeren kunnen ondersteunen

 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) en Ingrado
 • Stress/prestatiedruk

Ondersteuning van professionals De afgelopen jaren is meer onderzoek gedaan naar aanhoudende lichamelijke klachten bij kinderen en jongeren. Deze onderzoeken zijn veelal sociaal-medisch georiënteerd en gericht op diagnostisering en behandeling. Dat heeft bijvoorbeeld richtlijnen en zorgstandaarden voor professionals en hulpverleners…

Lees meer

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met autisme

 • 113 Zelfmoordpreventie
 • Suïcidepreventie

  Deze handreiking is ontwikkeld binnen het project In contact blijven: netwerkbrede werkwijze suïcidepreventie jongeren en maakt deel uit van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021–2025. In februari 2023 is de leidraad Suïcidepreventie bij jongeren: een netwerkbrede werkwijze opgeleverd. Die richt…

Lees meer

AV-media | Podcast Sociale veiligheid in het (hoger) onderwijs

 • Inspectie van het Onderwijs
 • Sociale veiligheid

  “Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen…

Lees meer

Onderwijspraktijk | Check IT MBO Utrecht

 • MBO Utrecht
 • Informatievoorziening

  Check it is een online platform voor studenten over allerlei zaken waardoor je niet goed kunt studeren. Studenten kunnen er vragen stellen of informatie vinden over bijvoorbeeld dyslexie, piekeren en huiselijk geweld. Ze kunnen er ook terecht voor extra begeleiding…

Lees meer

Terugblik

Op deze pagina vind je de verslagen en opnames van de bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn en verslagen van thematische bijeenkomsten die in het kader van studentenwelzijn hebben plaatsgevonden. Landelijk Netwerk Studentenwelzijn Tijdens elke bijeenkomst van het Landelijk Netwerk…

Lees meer

Onderzoek | Finding Meaning in Academia – Sense of Purpose and Student Well-being

 • Radboud Honours Academy
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Projectcontext en doelstellingen Studenten van verschillende faculteiten van de Radboud Universiteit hebben de problemen onderzocht die studenten ervaren met betrekking tot hun levenstevredenheid tegen de achtergrond van hun universitaire studies. Het beleidsadvies, gepresenteerd door de Honours Academy: Finding Meaning in…

Lees meer

Handreiking | (Her)ken je student!’

 • Inholland
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

  Gelukkige studenten zijn betrokken studenten en boeken in het algemeen goede studieresultaten. Maar wat de ene student gelukkig maakt, werkt bij de ander misschien wel averechts.  In de handleiding vind je strategieën voor docenten en begeleiders om in gesprek…

Lees meer

Handreiking | Checklist welbevinden op het mbo

 • Pharos, Trimbos-instituut
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Breng de huidige situatie op jouw locatie in kaart Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw school(locatie)? Gebruik dan deze checklist om jullie beginsituatie systematisch in kaart te brengen. Wat gaat er goed op school/de opleiding? Wat…

Lees meer

Handreiking | Aan de slag met sociale veiligheid in het hoger onderwijs

 • Inspectie van het Onderwijs
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Voor instellingen in het hoger onderwijs lanceerde de Inspectie van Onderwijs handvatten voor het sturen op sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Aanleiding was het themaonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar wat hogeschoolbesturen doen om te sturen op…

Lees meer

Tool | Toolkit Blend je onderwijs

 • SURF, VH, UNL
 • Sociale binding

Studiegedrag, welzijn en je ergens thuis voelen hangen samen met goede socialisering. Dit is essentieel bij blended leren. Deze tool bevat verschillende routeplanners met concrete handvatten om socialisering binnen je cursus of programma vorm te geven. Doelgroep Docenten Doel Het…

Lees meer

Opbrengsten dialoogsessies motivatie, welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

 • VO-raad, NJi, het Lerarencollectief, Nationaal Programma Onderwijs, CNV Onderwijs, Sectorraad GO en Haarlem College
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

Het welbevinden en de schoolmotivatie van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs staat onder druk. In twee online Learn & Share sessies spraken ruim 400 onderwijsprofessionals in meer dan 40 gesprekken met elkaar over het veranderde gedrag van leerlingen na…

Lees meer

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB

 • 113 zelfmoordpreventie e.a.
 • suïcidepreventie

Handreiking | Suïcidepreventie bij jongeren met een LVB We weten nog maar weinig over suïcidaliteit bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wat we wel weten, is dat suïcidaliteit voorkomt bij deze groep jongeren en dat het erop lijkt…

Lees meer

Training | Yale cursus voor beter psychologisch welbevinden

 • Yale Univsersity, Dr. Laurie Santos
 • mentale gezondheid

Uit een recente enquête van Yale blijkt dat 37% van de tieners zegt dat zij een slechte geestelijke gezondheid ervaren. Met een gratis training wil Dr. Laurie Santos deze 'geestelijke gezondheidscrisis' verminderen. Voor deze training zijn de beste inzichten uit…

Lees meer

Tips | Diagnostiek van suïcidaliteit, een praktische aanpak

 • 113 zelfmoordpreventie
 • suïcidepreventie

113 zelfmoord preventie geeft meer inzicht in de diagnostiek rondom suïcidaliteit. Om te voorkomen dat personen een poging doen tot zelfdoding is het volgens hen belangrijk om meer inzicht te hebben in de reden die personen hebben om zelfdoding te…

Lees meer

Onderzoek | Rol van docenten bij de mentale gezondheid van studenten

 • NHL Stenden
 • Psychische klachten

In het hoger onderwijs komt de mentale gezondheid van studenten steeds meer onder de aandacht. Onderwijsinstellingen zijn actief bezig met het ontwikkelen van passende ondersteuning op het gebied van studentenwelzijn. Om deze reden is NHL steden in 2020 gestart met…

Lees meer

Tips | 10 tips voor een inclusieve sfeer in het klaslokaal

 • LSVb
 • Mentale weerbaarheid/veerkracht

De landelijke Studentenvakbond deelt 10 tips voor een inclusieve sfeer in het klaslokaal waarmee docenten direct aan de slag kunnen. Hiermee kunnen docenten bijdragen aan een omgeving waar iedereen zich gezien en gehoord voelt. De 10 tips Deel de faciliteiten…

Lees meer
Back To Top