Van mentorprogramma’s en online trainingen tot een transparante klachtenprocedure en de vorming van een stuurgroep Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie: het strategisch plan bevat allerlei concrete interventies voor de periode 2022-2025.

Achterliggende doelen zijn onder meer om DGI verder in te bedden in beleids- en praktijkhulpmiddelen van de universiteit, een vinger aan de pols te houden bij de voortgang van DGI ontwikkelingen en vorm te geven aan DGI-beleid en procedures. Op die manier wil de Radboud Universiteit zich in 2025 kunnen positioneren als een katalysator voor diversiteit, gelijke kansen en inclusie, en een toegankelijke, inclusieve en veilige campus realiseren.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Met dit DGI-plan haakt de Radboud Universiteit aan op het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek en op haar eigen strategie: A Significant Impact. De universiteit ziet het als diens maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het bereiken van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zoals die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Diversiteit, gelijkheid en inclusie vormen daarbij een belangrijk onderdeel.

Het DGI-plan is tot stand gekomen na advies en inbreng van studenten en medewerkers, onder wie de decanen van de faculteiten, divisiedirecteuren en het College van Bestuur. Ook de expertise van bestaande lokale en nationale diversiteitsnetwerken is benut bij de samenstelling van het plan.

Aanvullend op het DGI-plan is er een DGI-manifest opgesteld. In het manifest vind je onder meer tips en voorwaarden om zelf een bijdrage te leveren.