Skip to content

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

1. Definiëring en afbakening Studentenwelzijn

De Kennisbank Studentenwelzijn neemt initiatieven en onderzoeken op die betrekking hebben op studentenwelzijn. Studentenwelzijn is een breed te definiëren begrip. Het gaat specifiek over het welzijn van de student tijdens de studieloopbaan en is daarmee smaller dan welzijn in zijn algemeenheid. De definities van Noble (2008), NSSF (2011): ‘Optimaal welbevinden van leerlingen is een duurzame emotionele toestand die wordt gekenmerkt door een (overwegend) positieve stemming en houding, positieve relaties met andere leerlingen en docenten, veerkracht, zelfoptimalisatie en een hoge mate van tevredenheid met leerervaringen op school’ en Gubbels en Kappe (2017) zijn het meest passend. Om deze reden wordt de meest recente definitie van Gubbels en Kappe gehanteerd met als extra element zelfoptimalisatie (uit de definitie van NSSF):

‘Een duurzame positieve psychische gesteldheid, gekenmerkt door veerkracht, zelfoptimalisatie, tevredenheid met zichzelf, het aangaan van relaties en opdoen van ervaringen tijdens de studententijd en gekenmerkt door de afwezigheid van psychische klachten zoals stress, angst en depressie’ – Van Gubbels en Kappe.

Studentenwelzijn gaat over het welzijn van álle studenten. Tegelijkertijd zijn er aandachtsgroepen onder studenten die extra kwetsbaar zijn voor een verminderd welzijn vanwege hun (groeps)identiteit(en). Om deze reden zijn op de kennisbank ook onderzoeken, praktijkvoorbeelden en initiatieven te vinden die van toepassing zijn specifieke doelgroepen.

2. Practice based onderbouwing en bruikbaarheid

Op de kennisbank worden onderzoeken en initiatieven opgenomen waarvan het aannemelijk is gemaakt dat elementen uit de aanpak gebaseerd zijn op basis van wat we uit eerdere praktijk weten dat werkt uit een vergelijkbare aanpak. Daarbij heeft bij voorkeur ten minste één grondige evaluatie van de aanpak plaatsgevonden en moet er een grondige beschrijving van de aanpak beschikbaar zijn. Elementen uit de onderzoeken, praktijkvoorbeelden en initiatieven, die geplaatst worden op de kennisbank studentenwelzijn, zijn gebaseerd op wat we uit eerdere praktijk weten dat effectief is. Ter inspiratie is er de ruimte om nieuwe initiatieven te plaatsen die zijn uitgevoerd, maar waar nog geen bewijs van effectiviteit van is. Dit wordt duidelijk op de pagina van het desbetreffende initiatief vermeld.

Onderzoeken en initiatieven die practice based onderbouwd zijn, voldoen aan de volgende vier voorwaarden:

  • Evaluatie: initiatieven zijn bij voorkeur ten minste eenmaal geëvalueerd. Indien er geen evaluatie is gedaan, zal dit vermeld worden in het artikel op de kennisbank.
  • Impactmeting: initiatieven hebben bij voorkeur een impactmeting gehad of we weten door middel van opgehaalde ervaringen van studenten wat de impact is van een initiatief of onderzoek. Indien er geen impactmeting is gedaan, zal dit vermeld worden in het artikel op de kennisbank.
  • Doorlooptijd: een initiatief heeft een doorlooptijd van ten minste één maand. In het artikel op de kennisbank geven we aan of het een kort, middellang of langdurig initiatief betreft. Een kort initiatief heeft een doorlooptijd (gehad) van één tot drie maanden. Een middellang initiatief heeft een doorlooptijd (gehad) van drie maanden tot een jaar. Een lang initiatief heeft een doorlooptijd (gehad) van minstens een jaar of langer. Als een initiatief enkel onder bepaalde omstandigheden van kracht is geweest, bijvoorbeeld de coronaperiode, zal dit vermeld worden.
  • Schaalgrootte: een initiatief heeft ten minste twintig studenten bereikt. In het artikel op de kennisbank geven we aan of het een klein, middelgroot of groot initiatief betreft. Een klein initiatief heeft tot 20 – 100 studenten bereikt. Een middelgroot initiatief heeft 100 – 500 studenten bereikt. Een groot initiatief heeft 500 of meer studenten bereikt.

3. Actueel

Op de kennisbank studentenwelzijn worden initiatieven en onderzoeken opgenomen die actueel zijn en/of die op elk moment relevant zijn voor onderwijsinstellingen. Initiatieven die vijf jaar geleden van kracht waren of niet meer door andere onderwijsinstellingen als inspiratie gebruikt kunnen worden (niet meer relevant), worden niet op de kennisbank geplaatst. Om ervoor te zorgen dat de kennisbank studentenwelzijn actueel blijft, wordt halfjaarlijks gecontroleerd of er artikelen zijn die niet meer relevant zijn. Indien dat het geval is worden deze van de kennisbank verwijderd.

4. Doelgroep en toepasbaarheid

Op de kennisbank studentenwelzijn worden initiatieven en onderzoeken opgenomen die betrekking hebben op het mbo en het hoger onderwijs. Deze moeten inspirerend, relevant en toepasbaar zijn binnen de onderwijscontext van geïnteresseerden.

5. Toegankelijkheid

De kennisbank studentenwelzijn vindt het belangrijk dat initiatieven en onderzoeken toegankelijk zijn. Als de aangeleverde input niet toegankelijk is wordt dit er bij vermeld. De indieners kunnen contact opnemen met ECIO om informatie te ontvangen hoe zij hun informatie toegankelijk kunnen maken. De volgende punten vinden wij van belang in het kader van toegankelijkheid:

  • De initiatieven en onderzoeken waar naar verwezen worden op de kennisbank studentenwelzijn zijn digitaal toegankelijk en voldoen aan de landelijke richtlijnen. Indien het bronmateriaal niet digitaal toegankelijk is wordt dit vermeld en kan ECIO de indieners in informatie voorzien om dit aan te passen.
  • De initiatieven en onderzoeken waar naar verwezen worden, zijn in hun taalgebruik begrijpelijk voor onderwijsprofessionals die werkzaam zijn in het mbo en het hoger onderwijs. Voor zover mogelijk wordt wetenschappelijk taalgebruik en jargon vermeden en worden er duidelijke zinnen gebruikt.
  • De initiatieven en onderzoeken waar naar verwezen worden, zijn geschreven in de Nederlandse taal voor het mbo, voor het hoger onderwijs bieden we ook Engelstalige producten aan, gezien deze voertaal in het hoger onderwijs gebruikelijker is en er veel Engeltalige docenten in het hoger onderwijs werken.
  • De initiatieven en onderzoeken waar naar verwezen worden, zijn openbaar en gratis toegankelijk.
  • Om de leesbaarheid van de artikelen op de kennisbank te vergroten, zijn artikelen niet langer dan 500 woorden.
Back To Top