Skip to content
Initiatiefnemer: Trimbos Instituut
Term: Psychische klachten
Datum initiatief: december 2020

In een onderzoek naar mentale gezondheid van de jeugd in Nederland door het RIVM, Trimbos-instituut en Amsterdam UMC kwam naar voren dat 8,3% van de jongeren tussen 12-25 jaar psychisch ongezond is, 20% van de jongeren tussen 12-16 jaar verhoogd scoort op emotionele problemen en 14,4% van de hbo-studenten ernstige angst- en/of depressieklachten rapporteert. Drie verschillende termen en drie verschillende maten om psychische klachten onder jeugd weer te geven in één rapport.

Aanleiding van het onderzoek

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is vanuit het Trimbos-instituut en het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van begrippen, definities en cijfers met betrekking tot de mentale gezondheid van de jeugd (12-23 jaar) ter ondersteuning van beleid. Het doel van dit onderzoek was het verkennen van draagvlak om te komen tot een meer eenduidige en gezamenlijk gedragen definitie, terminologie en meetinstrumentarium met betrekking tot mentale gezondheid van de jeugd. Hiervoor spraken we met belangrijke bronhouders en/of sleutelfiguren met betrekking tot de monitoring van de mentale gezondheid van jeugd.

Uitkomst van het onderzoek

Een groot deel van de stakeholders (h)erkent dat er momenteel variatie is. Uit de gesprekken blijkt er draagvlak te zijn om gezamenlijk te komen tot meer eenduidige en algemeen gedragen definities en begrippen rondom mentale gezondheid van de jeugd. In het rapport zijn de randvoorwaarden die de geïnterviewden meegeven om tot gemeenschappelijke terminologie te komen te lezen. Het lijkt er op dat de variatie in de gebruikte definities mede voortkomt uit een gebrek aan een breed gedragen definitie van mentale gezondheid en welke aspecten hier wel en niet onder vallen. Op dit moment ontbreekt een eenduidig, breed gedragen conceptueel model waarop definities en begrippen gebaseerd zijn. Hier is onder een groot deel van de geïnterviewden wel behoefte aan.

Download hier het rapport

Tip: Een overzicht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek rondom welbevinden en welzijn, vind je op www.onderwijskennis.nl.

Kwaliteitskader

Voor de initiatieven op de Kennisbank Studentenwelzijn hanteren we een kwaliteitskader. Hiermee bieden we onderwijsinstellingen een richtsnoer voor een kwalitatieve aanpak op beter studentenwelzijn.

Evaluatie

  • Het initiatief is geëvalueerd.

Doorlooptijd initiatief

  • Niet van toepassing

Schaalgrootte bereik

  • Niet van toepassing

Toegankelijkheid

  • De content is niet digitaal toegankelijk
Back To Top